Hvordan skrive en fagtekst?

Hvordan man arbeider før man skal skrive en fagtekst, og evnen til å jobbe og høre på andre, vil ha stor innvirkning på resultatet. Det er viktig å gjøre godt forarbeid. Du må vite hva du vil snakke om, og du må kunne argumentere basert på fakta.

Fagtekster blir brukt i mange sammenhenger, og kan være nyttige for å legge frem poengene sine. De vil ha enkelte kjennetegn og bør følge visse standarder for å bli gjenkjent som en god fagtekst. De kan være vanskelige å skrive, men veldig nyttige når de først blir tatt i bruk.

En fagtekst vil være skrevet på en måte som gjør at nesten alle kan lese dem, og vil legge frem flere poeng, på en ryddig og saklig måte, begrunnet i fakta med henvisninger og kildelister. Fagtekster er derfor veldig gode verktøy i, for eksempel, en akademisk situasjon.

Forstørrelsesglass

Hva er en fagtekst?

En fagtekst er en argumenterende tekst. Teksten går gjennom et tema og tar i bruk gode kilder som den tolker og drøfter. Temaet vil være nøye gjennomtenkt, og det vil være forarbeidet som bestemmer hvor bra teksten blir.

Etter at temaet har blitt introdusert og en eventuell problemstilling har blitt lagt frem, går en fagtekst ryddig gjennom poengene og argumentene sine, med begrunnelser, sitater, henvisninger og videre argumenter for undertema.

Fagtekster blir brukt for å opplyse og bør skrives objektivt. Det finnes flere typer fagtekster, og man finner dem i alle kanaler. Forskningsartikler og fagartikler finner man i magasiner og på nett.

Personer som samarbeider

Fagtekst kjennetegn

En fagtekst vil ha enkelte kjennetegn, som man finner i nesten alle av dem. Selv om de kommer i mange former, er de som regel strukturert noenlunde likt, og følger det samme mønsteret som hverandre.

De vil alltid være strukturert bra, med temasetninger som underoverskrifter, og klare avsnitt. Hvert av disse avsnittene vil ha en ny temasetning. Dette gjør dem veldig oversiktlige, og det blir lettere å hente og bruke informasjonen senere.

Da tekstene i hovedsak er akademiske, benyttes de ofte på skoler og til videre læring, og det å kunne ta med informasjonen til eventuelle eksamener og egne fagtekster eller andre tekster man skal skrive, vil være essensielt for å få godt læringsutbytte av dem.

Skribent på stolpe

Slik skriver du din fagtekst

Når du skriver din fagtekst, er det viktig med godt forarbeid. Man må ha pålitelige kilder, samle data og fakta, og struktur arbeidet starter ofte lenge før du begynner å skrive. Hvis man har gode rutiner og gjør et godt forarbeid, vil man kunne legge frem poengene sine mye ryddigere og effektivt.

Strukturen i en fagtekst må planlegges, og man må se gjennom hvilke poenger man vil legge frem, og hvilke som har mest tyngde. Hvilke argumenter man vil bruke til hvilke poenger, og hvilke kilder som er mest relevante for hver av poengene, er noen av tingene man bør gå gjennom.

Teksten starter med en innledning, hvor man introduserer tema, med en forklaring på hvordan teksten vil være vinklet, og i korte trekk hvilke poeng du tenker å bruke for å ta diskutere tema. Hovedpoenget kan gjerne konkludere innledningen, igjen i korte trekk.

Etterpå kommer en hoveddel, som inneholder mesteparten av informasjonen. Her finner man argumenter og data, fakta og sitater som støtter argumentene i avsnitt med temasetninger. Man forklarer stoffet og redegjør for argumentene sine, og kobler dem opp mot tema, og hovedpoenget.

I avslutningen vil man oppsummere og konkludere. Helst uten direkte repetisjon. Her finner man svar på en eventuell problemstilling og en god konklusjon for hovedpoenget som ble tatt opp. Poengene blir gjennomgått for å spisse dem inn og forklarer helhetlig nå som man har all informasjonen.