Organisasjonsendring og endringsledelse

Organisasjonsendring og endringsledelse henger tett sammen. Skal det skje endringer i organisasjonen, vil det nemlig være behov for god endringsledelse.

Organisasjonsendring krever god endringsledelse, slik at alle parter som berøres av endringene får støtten de trenger. De fleste bedrifter i de fleste bransjer vil før eller siden måtte tilpasse seg ytre endringer. Dette kan for eksempel skyldes klima, politikk eller andre ting.

Mange bedrifter har for eksempel gjennomgått digitalisering for å holde tritt med den digitale utviklingen i samfunnet. I slike tilfeller av organisasjonsendring er endringsledelse avgjørende, spesielt ved endringsmotstand blant ansatte eller andre parter.

To personer som sitter og ser på PC

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse går ut på å virkeliggjøre og planlegge endringer i en virksomhet. Det å lede endringer kan være utfordrende, siden det kan forekomme skepsis til endringer blant ansatte, kunder eller leverandører.

Ledere som håndterer endringsledelse må ta hensyn til både tidsbruk, endringens omfang, kompetanse innad i bedriften, kapasitet og lignende. Dette er noe av det lederen må tenke på ved organisasjonsendring og endringsledelse:

 

  • Tid: Når skal endringen være ferdigstilt?
  • Maktforhold: Har du som leder makten som trengs for å utføre endringen?
  • Omfang: Består endringen av mindre justeringer, eller er det snakk om dramatiske endringer?
  • Mangfold: Har de berørte partene likheter eller ulikheter når det kommer til kompetanse, erfaring eller verdier?
  • Bevaring: Er det noen av aspektene ved dagens bedrift som må bevares? (F.eks. kulturelle aspekter)
  • Kompetanse: Har ledere og ansatte kompetansen som trengs for at endringene skal kunne gjennomføres?
  • Forankring: Har endringene oppslutning i bedriften, eller ytes det motstand?
  • Kapasitet: Har bedriften nok tilgjengelige ressurser for at endringene skal kunne gjennomføres?
To bøker

Organisasjonsendring definisjon

Hva er organisasjonsendring? Enkelt forklart er det snakk om større eller mindre endringer innad i en organisasjon. Dette kan handle om at prosesser digitaliseres eller at bedriften går over til mer miljøvennlig teknologi.

Organisasjonsendring kan betraktes som en endring i kvalitet, form eller tilstand innad i en virksomhet, og da gjerne over tid. Vellykket organisasjonsendring krever endringsledelse som er tydelig og klar.

Dokument på PC

Slik sikrer du smidigere endringer i organisasjonen

Er du usikker på hvordan du som leder kan lykkes med organisasjonsendring og endringsledelse? Det kanskje viktigste er å ha en klar plan og en tydelig strategi. I den forbindelse kan det være nyttig å utføre en interesseanalyse og reflektere over endringssituasjonen.

Sørg for at du har en klar kommunikasjonsplan, slik at endringer kommuniseres til viktige interessenter. Vi anbefaler skriftlig kommunikasjon, da dette som regel er mer oversiktlig ved større endringer.

For å lykkes med organisasjonsendring og endringsledelse, bør du også vite hvordan du kan forstå og eventuelt håndtere motstand til endring. Sett deg inn i hvordan ansatte i virksomheten opplever endringene.

Bøker og tekst

Kommuniser tydelig internt og eksternt

Dersom du skal lykkes med organisasjonsendring og endringsledelse, er det helt avgjørende med god og tydelig kommunikasjon. Dette er avgjørende både når det er snakk om intern og ekstern kommunikasjon. 

I første omgang bør du prioritere intern kommunikasjon. La ansatte få tid til å fordøye endringene før du kommuniserer med kunder og leverandører eksternt. 

Både intern og ekstern kommunikasjon kan med fordel utføres skriftlig. Det å sende en klar og oversiktlig e-post med informasjon, kan ofte være nyttig. Dette gir mottakerne tid til å sette seg inn i endringene. Dette er avgjørende for vellykket organisasjonsendring og endringsledelse.

Avtale mellom to parter

Motta 500 ord gratis

Organisasjonsendring og endringsledelse går hånd i hånd. Skal bedriften din

utføre større eller mindre endringer som påvirker ulike parter, er god endringsledelse avgjørende. I den forbindelse er god skriftlig kommunikasjon et viktig verktøy. 

Dersom du er usikker på hvordan du skal kommunisere organisasjonsendringer, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg. Vi sørger for at kommunikasjonen blir klar og tydelig.

Kontakt oss i dag for 500 ord gratis!